صفحه اصلی   فرم ثبت نام   تماس با ما   آرشیو
       First International Neuro-Ophthalmology Meeting       Video Journal       شرح علمی برنامه های سمینار        بیست و دومین سمینار سالیانه فارابی
جستجوی سخران Speaker Searchنام خانوادگی: نام: شماره نظام پزشکی:

      

ردیفنام - نام خانوادگیبرنامه عنوانزمانمکان
1 علي اصغر احمد راجي سمپوزیوم: Current State of Therapeutic Strategies in Age Related Macular Degeneration(AMD) Panel Discussion New Classification and Pathogenesis of AMD  8  اردیبهشت
08:30 - 08:40

سالن اصلی
2 محسن شهسواري سمپوزیوم: Current State of Therapeutic Strategies in Age Related Macular Degeneration(AMD) Panel Discussion Updates in Management of Dry Type AMD  8  اردیبهشت
08:40 - 08:50

سالن اصلی
3 محمد باقر رجبي سمپوزیوم: Current State of Therapeutic Strategies in Age Related Macular Degeneration(AMD) Panel Discussion Updates in Management of Wet AMD  8  اردیبهشت
08:50 - 09:00

سالن اصلی
4 حميد احمديه سمپوزیوم: Current State of Therapeutic Strategies in Age Related Macular Degeneration(AMD) Panel Discussion Panel Discussion,Interactive Case Presentation  8  اردیبهشت
09:00 - 10:00

سالن اصلی
5 حسين اشرف سمپوزیوم: Current State of Therapeutic Strategies in Age Related Macular Degeneration(AMD) Panel Discussion Panel Discussion,Interactive Case Presentation  8  اردیبهشت
09:00 - 10:00

سالن اصلی
6 ناصر شعيبي سمپوزیوم: Current State of Therapeutic Strategies in Age Related Macular Degeneration(AMD) Panel Discussion Panel Discussion,Interactive Case Presentation  8  اردیبهشت
09:00 - 10:00

سالن اصلی
7 حسينعلي شهرياری سمپوزیوم: Current State of Therapeutic Strategies in Age Related Macular Degeneration(AMD) Panel Discussion Panel Discussion,Interactive Case Presentation  8  اردیبهشت
09:00 - 10:00

سالن اصلی
8 الينا غفاري سمپوزیوم: Current State of Therapeutic Strategies in Age Related Macular Degeneration(AMD) Panel Discussion Panel Discussion,Interactive Case Presentation  8  اردیبهشت
09:00 - 10:00

سالن اصلی
9 حشمت اله قنبري مباركه سمپوزیوم: Current State of Therapeutic Strategies in Age Related Macular Degeneration(AMD) Panel Discussion Panel Discussion,Interactive Case Presentation  8  اردیبهشت
09:00 - 10:00

سالن اصلی
10 مسعود ناصري پور سمپوزیوم: Current State of Therapeutic Strategies in Age Related Macular Degeneration(AMD) Panel Discussion Panel Discussion,Interactive Case Presentation  8  اردیبهشت
09:00 - 10:00

سالن اصلی
11 محمدمهدي پرورش سمپوزیوم: Endophthalmitis, Case Presentations of Various Types اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد حقيقي و مجازي، با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد  8  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن اصلی
12 محمد سليماني سمپوزیوم: Endophthalmitis, Case Presentations of Various Types اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد حقيقي و مجازي، با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد  8  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن اصلی
13 مسعود سهيليان سمپوزیوم: Endophthalmitis, Case Presentations of Various Types اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد حقيقي و مجازي، با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد  8  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن اصلی
14 علی طباطبایی سمپوزیوم: Endophthalmitis, Case Presentations of Various Types اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد حقيقي و مجازي، با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد  8  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن اصلی
15 هوشنگ فقيهي سمپوزیوم: Endophthalmitis, Case Presentations of Various Types اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد حقيقي و مجازي، با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد  8  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن اصلی
16 رضا كارخانه سمپوزیوم: Endophthalmitis, Case Presentations of Various Types اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد حقيقي و مجازي، با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد  8  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن اصلی
17 مهدي مدرس زاده سمپوزیوم: Endophthalmitis, Case Presentations of Various Types اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد حقيقي و مجازي، با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد  8  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن اصلی
18 محمدرضا منصوري سمپوزیوم: Endophthalmitis, Case Presentations of Various Types اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد حقيقي و مجازي، با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد  8  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن اصلی
19 ژاله رجوي سمپوزیوم: Decision Making in Strabismus Panel Discussion  8  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن اصلی
20 علي اكبر صابرمقدم رنجبر سمپوزیوم: Decision Making in Strabismus Panel Discussion  8  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن اصلی
21 احمد عامري سمپوزیوم: Decision Making in Strabismus Panel Discussion  8  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن اصلی
22 عباس عطارزاده سمپوزیوم: Decision Making in Strabismus Panel Discussion  8  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن اصلی
23 عليرضا كشتكار جعفري سمپوزیوم: Decision Making in Strabismus Panel Discussion  8  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن اصلی
24 احمد ميرشاهي سمپوزیوم: Retinal Imaging Introduction to Multimodal Imaging in Clinical practice  8  اردیبهشت
14:00 - 14:10

سالن هگمتانه
25 ضياء الدين يزديان سمپوزیوم: Decision Making in Strabismus Panel Discussion  8  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن اصلی
26 فریبا قاسمی سمپوزیوم: Retinal Imaging Conclusion & New Horizon on Retinal Imaging  8  اردیبهشت
14:10 - 14:20

سالن هگمتانه
27 سيدمرتضي انتظاري سمپوزیوم: Retinal Imaging Panel Discussion  8  اردیبهشت
14:20 - 15:30

سالن هگمتانه
28 عليرضا جوادزاده سمپوزیوم: Retinal Imaging Panel Discussion  8  اردیبهشت
14:20 - 15:30

سالن هگمتانه
29 فدرا حاجي زاده سمپوزیوم: Retinal Imaging Panel Discussion  8  اردیبهشت
14:20 - 15:30

سالن هگمتانه
30 عليرضا رمضاني سمپوزیوم: Retinal Imaging Panel Discussion  8  اردیبهشت
14:20 - 15:30

سالن هگمتانه
31 يوسف عليزاده سمپوزیوم: Retinal Imaging Panel Discussion  8  اردیبهشت
14:20 - 15:30

سالن هگمتانه
32 مهدي مدرس زاده سمپوزیوم: Retinal Imaging Panel Discussion  8  اردیبهشت
14:20 - 15:30

سالن هگمتانه
33 رامين نوري نيا سمپوزیوم: Retinal Imaging Panel Discussion  8  اردیبهشت
14:20 - 15:30

سالن هگمتانه
34 عليرضا اسماعيلي کارگاه: Techniques of Glaucoma Surgery Techniques of Glaucoma Surgery  8  اردیبهشت
16:00 - 17:30

سالن اصلی
35 بهرام اشراقي سمپوزیوم: New Diagnostic and Treatment Options for Optic Nerve Tumors ( Meningioma and Glioma) علائم باليني  8  اردیبهشت
16:00 - 16:10

سالن هگمتانه
36 مسعود اقصايي فرد کارگاه: Optic Neuropathy and Case Presentation (New Insight) Ischemic Optic Neuropathy  8  اردیبهشت
16:00 - 16:15

اتاق جلسه (4)
37 حيدر اميني کارگاه: Techniques of Glaucoma Surgery Techniques of Glaucoma Surgery  8  اردیبهشت
16:00 - 17:30

سالن اصلی
38 زهره بهروزي کارگاه: Techniques of Glaucoma Surgery Techniques of Glaucoma Surgery  8  اردیبهشت
16:00 - 17:30

سالن اصلی
39 رامين دانشور كاخكي کارگاه: Techniques of Glaucoma Surgery Techniques of Glaucoma Surgery  8  اردیبهشت
16:00 - 17:30

سالن اصلی
40 محمدرضا صداقت کارگاه: Using Femtosecond Laser in Cornea surgery FA- Corneal Inlay  8  اردیبهشت
16:00 - 16:15

اتاق جلسه (3)
41 قاسم فخرايي کارگاه: Techniques of Glaucoma Surgery Techniques of Glaucoma Surgery  8  اردیبهشت
16:00 - 17:30

سالن اصلی
42 مسعود محمدي کارگاه: Techniques of Glaucoma Surgery Techniques of Glaucoma Surgery  8  اردیبهشت
16:00 - 17:30

سالن اصلی
43 ساسان مقيمي کارگاه: Techniques of Glaucoma Surgery Techniques of Glaucoma Surgery  8  اردیبهشت
16:00 - 17:30

سالن اصلی
44 مرتضي مواسات کارگاه: Retinal ElectroPhysiologic Tests ( Clinical Aspects) Importance of Electrophysiology in Ophthalmology  8  اردیبهشت
16:00 - 16:20

سالن پارسه
45 آرزو ميرآفتابي کارگاه: Techniques of Glaucoma Surgery Techniques of Glaucoma Surgery  8  اردیبهشت
16:00 - 17:30

سالن اصلی
46 نويد نيلفروشان کارگاه: Techniques of Glaucoma Surgery Techniques of Glaucoma Surgery  8  اردیبهشت
16:00 - 17:30

سالن اصلی
47 زکیه واحدیان کارگاه: Techniques of Glaucoma Surgery Techniques of Glaucoma Surgery  8  اردیبهشت
16:00 - 17:30

سالن اصلی
48 شاهين يزدانی کارگاه: Techniques of Glaucoma Surgery Techniques of Glaucoma Surgery  8  اردیبهشت
16:00 - 17:30

سالن اصلی
49 محمدطاهر رجبي سمپوزیوم: New Diagnostic and Treatment Options for Optic Nerve Tumors ( Meningioma and Glioma) تشخيص  8  اردیبهشت
16:10 - 16:20

سالن هگمتانه
50 مصطفي سلطان سنجري کارگاه: Optic Neuropathy and Case Presentation Optic Neuritis  8  اردیبهشت
16:15 - 16:30

اتاق جلسه (4)
51 رامين صلوتي کارگاه: Using Femtosecond Laser in Cornea surgery FA- Corneal TransPlant  8  اردیبهشت
16:15 - 16:30

اتاق جلسه (3)
52 محسن آذرمينا کارگاه: Retinal ElectroPhysiologic Tests ( Clinical Aspects) ERG & Clinical Application  8  اردیبهشت
16:20 - 16:40

سالن پارسه
53 گیو شریفی سمپوزیوم: New Diagnostic and Treatment Options for Optic Nerve Tumors ( Meningioma and Glioma) درمان جراحي  8  اردیبهشت
16:20 - 16:30

سالن هگمتانه
54 محمد پاكروان کارگاه: Optic Neuropathy and Case Presentation Giant Cell Arteritis  8  اردیبهشت
16:30 - 16:45

اتاق جلسه (4)
55 فرهاد سمیعی سمپوزیوم: New Diagnostic and Treatment Options for Optic Nerve Tumors ( Meningioma and Glioma) درمان غيرجراحي  8  اردیبهشت
16:30 - 16:40

سالن هگمتانه
56 سيدمحمد قريشي کارگاه: Using Femtosecond Laser in Cornea surgery FA- Smile & LASIK  8  اردیبهشت
16:30 - 16:45

اتاق جلسه (3)
57 بهرام اشراقي سمپوزیوم: New Diagnostic and Treatment Options for Optic Nerve Tumors ( Meningioma and Glioma) معرفي موارد و بحث  8  اردیبهشت
16:40 - 17:30

سالن هگمتانه
58 محسن بهمني كشكولي سمپوزیوم: New Diagnostic and Treatment Options for Optic Nerve Tumors ( Meningioma and Glioma) معرفي موارد و بحث  8  اردیبهشت
16:40 - 17:30

سالن هگمتانه
59 عليرضا خدابنده کارگاه: Retinal ElectroPhysiologic Tests ( Clinical Aspects) VEP & Clinical Application  8  اردیبهشت
16:40 - 17:00

سالن پارسه
60 محمدحسين روزي طلب سمپوزیوم: New Diagnostic and Treatment Options for Optic Nerve Tumors ( Meningioma and Glioma) معرفي موارد و بحث  8  اردیبهشت
16:40 - 17:30

سالن هگمتانه
61 حسين سالور سمپوزیوم: New Diagnostic and Treatment Options for Optic Nerve Tumors ( Meningioma and Glioma) معرفي موارد و بحث  8  اردیبهشت
16:40 - 17:30

سالن هگمتانه
62 فرهاد سمیعی سمپوزیوم: New Diagnostic and Treatment Options for Optic Nerve Tumors ( Meningioma and Glioma) معرفي موارد و بحث  8  اردیبهشت
16:40 - 17:30

سالن هگمتانه
63 گیو شریفی سمپوزیوم: New Diagnostic and Treatment Options for Optic Nerve Tumors ( Meningioma and Glioma) معرفي موارد و بحث  8  اردیبهشت
16:40 - 17:30

سالن هگمتانه
64 سيدجواد هاشميان کارگاه: Using Femtosecond Laser in Cornea surgery FA – IntraCorneal Rings  8  اردیبهشت
16:45 - 17:00

اتاق جلسه (3)
65 سمیرا یادگاری کارگاه: Optic Neuropathy and Case Presentation Multiple Sclerosis  8  اردیبهشت
16:45 - 17:00

اتاق جلسه (4)
66 حسن خجسته جعفري کارگاه: Retinal ElectroPhysiologic Tests ( Clinical Aspects) Multifocal ERG, EOG & Clinical Application  8  اردیبهشت
17:00 - 17:20

سالن پارسه
67 محمدعلي زارع مهرجردي کارگاه: Using Femtosecond Laser in Cornea surgery FA- AK  8  اردیبهشت
17:00 - 17:15

اتاق جلسه (3)
68 مهرداد محمدپور کارگاه: Using Femtosecond Laser in Cornea surgery Combined – IntraCorneal Ring and CXL  8  اردیبهشت
17:15 - 17:30

اتاق جلسه (3)
69 يداله اسلامي سمپوزیوم: (Medical & Surgical Management of Glaucoma (Case presentation and panel discussion Medical & Surgical Management of Glaucoma Case Presentation and Panel Discussion  9  اردیبهشت
08:30 - 10:30

سالن اصلی
70 حيدر اميني سمپوزیوم: (Medical & Surgical Management of Glaucoma (Case presentation and panel discussion Medical & Surgical Management of Glaucoma Case Presentation and Panel Discussion  9  اردیبهشت
08:30 - 10:30

سالن اصلی
71 محمد پاكروان سمپوزیوم: (Medical & Surgical Management of Glaucoma (Case presentation and panel discussion Medical & Surgical Management of Glaucoma Case Presentation and Panel Discussion  9  اردیبهشت
08:30 - 10:30

سالن اصلی
72 رضا زارعي سمپوزیوم: (Medical & Surgical Management of Glaucoma (Case presentation and panel discussion Medical & Surgical Management of Glaucoma Case Presentation and Panel Discussion  9  اردیبهشت
08:30 - 10:30

سالن اصلی
73 ساسان مقيمي سمپوزیوم: (Medical & Surgical Management of Glaucoma (Case presentation and panel discussion Medical & Surgical Management of Glaucoma Case Presentation and Panel Discussion  9  اردیبهشت
08:30 - 10:30

سالن اصلی
74 آرزو ميرآفتابي سمپوزیوم: (Medical & Surgical Management of Glaucoma (Case presentation and panel discussion Medical & Surgical Management of Glaucoma Case Presentation and Panel Discussion  9  اردیبهشت
08:30 - 10:30

سالن اصلی
75 محمدطاهر رجبي سمپوزیوم: Hot Topics in Lid malposition Lower Lid Malposition  9  اردیبهشت
11:00 - 11:15

سالن اصلی
76 فرزاد پاكدل سمپوزیوم: Hot Topics in Lid malposition Upper Lid Malposition  9  اردیبهشت
11:15 - 11:30

سالن اصلی
77 بهرام اشراقي سمپوزیوم: Hot Topics in Lid malposition Flappy Eyelid Syndrome  9  اردیبهشت
11:30 - 11:45

سالن اصلی
78 سيدضياءالدين طباطبائي محمدي سمپوزیوم: Hot Topics in Lid malposition Upper Lid Ptosis (Patient Evaluation and Time of Surgery)  9  اردیبهشت
11:45 - 12:05

سالن اصلی
79 ابوالفضل كسائي سمپوزیوم: Hot Topics in Lid malposition Panel Discussion and Case Presentation  9  اردیبهشت
12:05 - 12:30

سالن اصلی
80 شهرام بامداد کارگاه: New Advancement in Diagnosis and Treatment of Ocular Surface Disease New Tests in Diagnosis of Dry Eye  9  اردیبهشت
14:00 - 14:10

اتاق جلسه (2)
81 امیر پیروزیان سمپوزیوم: Challenging Cases in Laser Refractive Surgery Panel Discussion Challenging Cases in Laser Refractive Surgery Panel Discussion  9  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن اصلی
82 منصوره جمشیدیان طهرانی کارگاه: Non-surgical facial rejuvenation Botulinum Toxin Injection in Facial Rejuvenation  9  اردیبهشت
14:00 - 14:12

سالن هگمتانه
83 رامين دانشور كاخكي کارگاه: Glaucoma Imaging RNFL & Optic Nerve Head Photography  9  اردیبهشت
14:00 - 14:10

اتاق جلسه (4)
84 محمدرضا صداقت سمپوزیوم: Challenging Cases in Laser Refractive Surgery Panel Discussion Challenging Cases in Laser Refractive Surgery Panel Discussion  9  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن اصلی
85 سيدمحمد قريشي سمپوزیوم: Challenging Cases in Laser Refractive Surgery Panel Discussion Challenging Cases in Laser Refractive Surgery Panel Discussion  9  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن اصلی
86 فريد كريميان سمپوزیوم: Challenging Cases in Laser Refractive Surgery Panel Discussion Challenging Cases in Laser Refractive Surgery Panel Discussion  9  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن اصلی
87 افشين لطفي صديق سمپوزیوم: Challenging Cases in Laser Refractive Surgery Panel Discussion Challenging Cases in Laser Refractive Surgery Panel Discussion  9  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن اصلی
88 مهرداد محمدپور سمپوزیوم: Challenging Cases in Laser Refractive Surgery Panel Discussion Challenging Cases in Laser Refractive Surgery Panel Discussion  9  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن اصلی
89 سيدجواد هاشميان سمپوزیوم: Challenging Cases in Laser Refractive Surgery Panel Discussion Challenging Cases in Laser Refractive Surgery Panel Discussion  9  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن اصلی
90 سعيد کريمي کارگاه: Intravitreal Drug Delivery (Case Based Discussion) Intravitreal Injection Technique  9  اردیبهشت
14:00 - 14:15

اتاق جلسه (3)
91 يداله اسلامي کارگاه: Glaucoma Imaging RNFL Imaging for Glaucoma: GDX  9  اردیبهشت
14:10 - 14:20

اتاق جلسه (4)
92 حسين موحدان کارگاه: New Advancement in Diagnosis and Treatment of Ocular Surface Disease Dry Eye after Cataract and Refractive Procedures  9  اردیبهشت
14:10 - 14:20

اتاق جلسه (2)
93 محمدطاهر رجبي کارگاه: Non-surgical facial rejuvenation How to Use Dermal Fillers  9  اردیبهشت
14:12 - 14:24

سالن هگمتانه
94 علي عبداللهي کارگاه: Intravitreal Drug Delivery (Case Based Discussion) Video Presentation  9  اردیبهشت
14:15 - 14:30

اتاق جلسه (3)
95 حسين آقايي کارگاه: New Advancement in Diagnosis and Treatment of Ocular Surface Disease Management of PED  9  اردیبهشت
14:20 - 14:30

اتاق جلسه (2)
96 مسعود محمدي کارگاه: Glaucoma Imaging RNFL Imaging for Glaucoma: OCT  9  اردیبهشت
14:20 - 14:30

اتاق جلسه (4)
97 محسن بهمني كشكولي کارگاه: Non-surgical facial rejuvenation Fat Graft in Facial Rejuvenation  9  اردیبهشت
14:24 - 14:36

سالن هگمتانه
98 محسن فروردين جهرمي کارگاه: Intravitreal Drug Delivery (Case Based Discussion) Intravitreal Injection Complications/ Management  9  اردیبهشت
14:30 - 14:50

اتاق جلسه (3)
99 حامد قاسمی کارگاه: New Advancement in Diagnosis and Treatment of Ocular Surface Disease Limbal Stem Cell Transplantation  9  اردیبهشت
14:30 - 14:40

اتاق جلسه (2)
100 نويد نيلفروشان کارگاه: Glaucoma Imaging Optic Nerve Head Imaging : HRT & OCT  9  اردیبهشت
14:30 - 14:40

اتاق جلسه (4)
101 حسين سالور کارگاه: Non-surgical facial rejuvenation Complications of Facial Injection  9  اردیبهشت
14:36 - 14:48

سالن هگمتانه
102 مهدي خداپرست زواره کارگاه: New Advancement in Diagnosis and Treatment of Ocular Surface Disease Keratoprosthesis  9  اردیبهشت
14:40 - 14:50

اتاق جلسه (2)
103 ساسان مقيمي کارگاه: Glaucoma Imaging Artifact in OCT Imaging  9  اردیبهشت
14:40 - 14:50

اتاق جلسه (4)
104 بهرام اشراقي کارگاه: Non-surgical facial rejuvenation Ultrasound Facial Lifting  9  اردیبهشت
14:48 - 15:00

سالن هگمتانه
105 حسين آقايي کارگاه: New Advancement in Diagnosis and Treatment of Ocular Surface Disease Panel Discussion  9  اردیبهشت
14:50 - 15:30

اتاق جلسه (2)
106 يداله اسلامي کارگاه: Glaucoma Imaging Case Presentation & Discussion  9  اردیبهشت
14:50 - 15:30

اتاق جلسه (4)
107 حيدر اميني کارگاه: Glaucoma Imaging Case Presentation & Discussion  9  اردیبهشت
14:50 - 15:30

اتاق جلسه (4)
108 عليرضا برادران رفيعي کارگاه: New Advancement in Diagnosis and Treatment of Ocular Surface Disease Panel Discussion  9  اردیبهشت
14:50 - 15:30

اتاق جلسه (2)
109 محمد پاكروان کارگاه: Glaucoma Imaging Case Presentation & Discussion  9  اردیبهشت
14:50 - 15:30

اتاق جلسه (4)
110 مهدي خداپرست زواره کارگاه: New Advancement in Diagnosis and Treatment of Ocular Surface Disease Panel Discussion  9  اردیبهشت
14:50 - 15:30

اتاق جلسه (2)
111 رضا زارعي کارگاه: Glaucoma Imaging Case Presentation & Discussion  9  اردیبهشت
14:50 - 15:30

اتاق جلسه (4)
112 سيامك زارعي قنواتي کارگاه: New Advancement in Diagnosis and Treatment of Ocular Surface Disease Panel Discussion  9  اردیبهشت
14:50 - 15:30

اتاق جلسه (2)
113 قاسم فخرايي کارگاه: Glaucoma Imaging Case Presentation & Discussion  9  اردیبهشت
14:50 - 15:30

اتاق جلسه (4)
114 مسعود محمدي کارگاه: Glaucoma Imaging Case Presentation & Discussion  9  اردیبهشت
14:50 - 15:30

اتاق جلسه (4)
115 ساسان مقيمي کارگاه: Glaucoma Imaging Case Presentation & Discussion  9  اردیبهشت
14:50 - 15:30

اتاق جلسه (4)
116 مرسل مهريار کارگاه: Intravitreal Drug Delivery (Case Based Discussion) Common Indications/ Treatment Regimens  9  اردیبهشت
14:50 - 15:10

اتاق جلسه (3)
117 حسين موحدان کارگاه: New Advancement in Diagnosis and Treatment of Ocular Surface Disease Panel Discussion  9  اردیبهشت
14:50 - 15:30

اتاق جلسه (2)
118 نويد نيلفروشان کارگاه: Glaucoma Imaging Case Presentation & Discussion  9  اردیبهشت
14:50 - 15:30

اتاق جلسه (4)
119 زکیه واحدیان کارگاه: Glaucoma Imaging Case Presentation & Discussion  9  اردیبهشت
14:50 - 15:30

اتاق جلسه (4)
120 عليرضا خدابنده کارگاه: Intravitreal Drug Delivery (Case Based Discussion) Case Presentation/ Panel Discussion  9  اردیبهشت
15:10 - 15:30

اتاق جلسه (3)
121 مهدي نيلي احمدآبادي کارگاه: Intravitreal Drug Delivery (Case Based Discussion) Case Presentation/ Panel Discussion  9  اردیبهشت
15:10 - 15:30

اتاق جلسه (3)
122 مجتبی ابریشمی سمپوزیوم: What We Learnt About the Management of Macular Edema in Retinal Vascular Diseases in the Antivascular Endothelial Growth Factor (Anti-VEGF) and Corticosteroid Era Panel Discussion Update in DME  10  اردیبهشت
08:30 - 08:40

سالن اصلی
123 معصومه محبي کارگاه: Updates on Keratoconus Introduction of Various Surgical Methods for Treatment of KCN  10  اردیبهشت
08:30 - 08:40

سالن پارسه
124 مجيد ابريشمي سمپوزیوم: What We Learnt About the Management of Macular Edema in Retinal Vascular Diseases in the Antivascular Endothelial Growth Factor (Anti-VEGF) and Corticosteroid Era Panel Discussion Panel Discussion Case Presentation  10  اردیبهشت
08:40 - 10:30

سالن اصلی
125 حسن بهبودي سمپوزیوم: What We Learnt About the Management of Macular Edema in Retinal Vascular Diseases in the Antivascular Endothelial Growth Factor (Anti-VEGF) and Corticosteroid Era Panel Discussion Panel Discussion Case Presentation  10  اردیبهشت
08:40 - 10:30

سالن اصلی
126 محمدمهدي پرورش سمپوزیوم: What We Learnt About the Management of Macular Edema in Retinal Vascular Diseases in the Antivascular Endothelial Growth Factor (Anti-VEGF) and Corticosteroid Era Panel Discussion Panel Discussion Case Presentation  10  اردیبهشت
08:40 - 10:30

سالن اصلی
127 محمود جباروند کارگاه: Updates on Keratoconus Femto-Laser- Assisted Application of Collagen Synthetic Inlays for Treatment of KCN  10  اردیبهشت
08:40 - 08:55

سالن پارسه
128 عليرضا مالكي سمپوزیوم: What We Learnt About the Management of Macular Edema in Retinal Vascular Diseases in the Antivascular Endothelial Growth Factor (Anti-VEGF) and Corticosteroid Era Panel Discussion Panel Discussion Case Presentation  10  اردیبهشت
08:40 - 10:30

سالن اصلی
129 سيامك مراديان سمپوزیوم: What We Learnt About the Management of Macular Edema in Retinal Vascular Diseases in the Antivascular Endothelial Growth Factor (Anti-VEGF) and Corticosteroid Era Panel Discussion Panel Discussion Case Presentation  10  اردیبهشت
08:40 - 10:30

سالن اصلی
130 غلامعلي نادريان سمپوزیوم: What We Learnt About the Management of Macular Edema in Retinal Vascular Diseases in the Antivascular Endothelial Growth Factor (Anti-VEGF) and Corticosteroid Era Panel Discussion Panel Discussion Case Presentation  10  اردیبهشت
08:40 - 10:30

سالن اصلی
131 سيدمحمد قريشي کارگاه: Updates on Keratoconus Femto- Assisted Keratoplasty in Keratoconus (DALK & PKP)  10  اردیبهشت
08:55 - 09:10

سالن پارسه
132 محمدرضا جعفري نسب کارگاه: Updates on Keratoconus DALK (Anwar Big Bubble Technique)  10  اردیبهشت
09:10 - 09:30

سالن پارسه
133 رامين صلوتي کارگاه: Updates on Keratoconus Femto- Assisted Melles Technique in KCN  10  اردیبهشت
09:30 - 09:45

سالن پارسه
134 محمدامين سيديان کارگاه: Updates on Keratoconus CCL in KCN  10  اردیبهشت
09:45 - 10:00

سالن پارسه
135 محمدرضا صداقت کارگاه: Updates on Keratoconus Femto- Assisted Intracorneal Ring Surgery in KCN  10  اردیبهشت
10:00 - 10:15

سالن پارسه
136 معصومه محبي کارگاه: Updates on Keratoconus Challenging Cases  10  اردیبهشت
10:15 - 10:30

سالن پارسه
137 شهرام بامداد کارگاه: Case Presentations of Ocular Trauma اين کارگاه به صورت ارائه موارد حقيقي و مجازي، با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد  10  اردیبهشت
11:00 - 13:00

سالن پارسه
138 امیر پیروزیان سمپوزیوم: Updates on Cataract Surgery Premium IOLs
Post refractive surgeryIOL calculation
Refractive cataract surgery
Avoiding and managing patient
dissatisfaction after IOL
a. IOL exchange
b. Management of tear or damaged IOL
Implantation of an IOL with. Capsular rupture
IOL in pediatric cataract
 10  اردیبهشت
11:00 - 13:00

سالن اصلی
139 محمود جباروند سمپوزیوم: Updates on Cataract Surgery Premium IOLs
Post refractive surgeryIOL calculation
Refractive cataract surgery
Avoiding and managing patient
dissatisfaction after IOL
a. IOL exchange
b. Management of tear or damaged IOL
Implantation of an IOL with. Capsular rupture
IOL in pediatric cataract
 10  اردیبهشت
11:00 - 13:00

سالن اصلی
140 محمد رياضي کارگاه: Case Presentations of Ocular Trauma اين کارگاه به صورت ارائه موارد حقيقي و مجازي، با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد  10  اردیبهشت
11:00 - 13:00

سالن پارسه
141 محمد زارعی کارگاه: Uveitis Uveitis Workup; Who? When? What?  10  اردیبهشت
11:00 - 11:20

اتاق جلسه (3)
142 محمد سليماني کارگاه: Case Presentations of Ocular Trauma اين کارگاه به صورت ارائه موارد حقيقي و مجازي، با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد  10  اردیبهشت
11:00 - 13:00

سالن پارسه
143 ستاره شمالي کارگاه: Strabismus and Refractive Surgery Diplopia after Refractive Surgery (Accommodative Problems)  10  اردیبهشت
11:00 - 11:15

سالن هگمتانه
144 محمدرضا صداقت سمپوزیوم: Updates on Cataract Surgery Premium IOLs
Post refractive surgeryIOL calculation
Refractive cataract surgery
Avoiding and managing patient
dissatisfaction after IOL
a. IOL exchange
b. Management of tear or damaged IOL
Implantation of an IOL with. Capsular rupture
IOL in pediatric cataract
 10  اردیبهشت
11:00 - 13:00

سالن اصلی
145 علی طباطبایی کارگاه: Case Presentations of Ocular Trauma اين کارگاه به صورت ارائه موارد حقيقي و مجازي، با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد  10  اردیبهشت
11:00 - 13:00

سالن پارسه
146 رضا غفاري سمپوزیوم: Updates on Cataract Surgery Premium IOLs
Post refractive surgeryIOL calculation
Refractive cataract surgery
Avoiding and managing patient
dissatisfaction after IOL
a. IOL exchange
b. Management of tear or damaged IOL
Implantation of an IOL with. Capsular rupture
IOL in pediatric cataract
 10  اردیبهشت
11:00 - 13:00

سالن اصلی
147 عليرضا فروتن جزي سمپوزیوم: Updates on Cataract Surgery Premium IOLs
Post refractive surgeryIOL calculation
Refractive cataract surgery
Avoiding and managing patient
dissatisfaction after IOL
a. IOL exchange
b. Management of tear or damaged IOL
Implantation of an IOL with. Capsular rupture
IOL in pediatric cataract
 10  اردیبهشت
11:00 - 13:00

سالن اصلی
148 فريد كريميان سمپوزیوم: Updates on Cataract Surgery Premium IOLs
Post refractive surgeryIOL calculation
Refractive cataract surgery
Avoiding and managing patient
dissatisfaction after IOL
a. IOL exchange
b. Management of tear or damaged IOL
Implantation of an IOL with. Capsular rupture
IOL in pediatric cataract
 10  اردیبهشت
11:00 - 13:00

سالن اصلی
149 افشين لطفي صديق سمپوزیوم: Updates on Cataract Surgery Premium IOLs
Post refractive surgeryIOL calculation
Refractive cataract surgery
Avoiding and managing patient
dissatisfaction after IOL
a. IOL exchange
b. Management of tear or damaged IOL
Implantation of an IOL with. Capsular rupture
IOL in pediatric cataract
 10  اردیبهشت
11:00 - 13:00

سالن اصلی
150 محمدرضا منصوري کارگاه: Case Presentations of Ocular Trauma اين کارگاه به صورت ارائه موارد حقيقي و مجازي، با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد  10  اردیبهشت
11:00 - 13:00

سالن پارسه
151 مسعود ناصري پور کارگاه: Case Presentations of Ocular Trauma اين کارگاه به صورت ارائه موارد حقيقي و مجازي، با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد  10  اردیبهشت
11:00 - 13:00

سالن پارسه
152 سید حسام هاشمیان سمپوزیوم: Updates on Cataract Surgery Premium IOLs
Post refractive surgeryIOL calculation
Refractive cataract surgery
Avoiding and managing patient
dissatisfaction after IOL
a. IOL exchange
b. Management of tear or damaged IOL
Implantation of an IOL with. Capsular rupture
IOL in pediatric cataract
 10  اردیبهشت
11:00 - 13:00

سالن اصلی
153 بابک معصوميان کارگاه: Strabismus and Refractive Surgery Diplopia After Refractive Surgery (Other Causes)  10  اردیبهشت
11:15 - 11:30

سالن هگمتانه
154 عليرضا هدايت فر کارگاه: Uveitis Masquerade Syndromes  10  اردیبهشت
11:20 - 11:40

اتاق جلسه (3)
155 آرش ميرمحمد صادقي کارگاه: Strabismus and Refractive Surgery Refractive Surgery in Strabismus Cases (Evaluation & Risk Stratification)  10  اردیبهشت
11:30 - 11:45

سالن هگمتانه
156 سيده مريم حسيني کارگاه: Uveitis Updates on Imaging in Management of Uveitis  10  اردیبهشت
11:40 - 12:00

اتاق جلسه (3)
157 آزاده فرحي کارگاه: Strabismus and Refractive Surgery Results of Refractive Surgery in Accommodative Esotropic  10  اردیبهشت
11:45 - 12:00

سالن هگمتانه
158 عباس باقري کارگاه: Strabismus and Refractive Surgery Panel Discussion  10  اردیبهشت
12:00 - 13:00

سالن هگمتانه
159 غلامرضا خاتمي نيا کارگاه: Strabismus and Refractive Surgery Panel Discussion  10  اردیبهشت
12:00 - 13:00

سالن هگمتانه
160 مسعود سهيليان کارگاه: Uveitis Updates on Treatments of Uveitis  10  اردیبهشت
12:00 - 12:20

اتاق جلسه (3)
161 ديما عندليب کارگاه: Strabismus and Refractive Surgery Panel Discussion  10  اردیبهشت
12:00 - 13:00

سالن هگمتانه
162 عليرضا كشتكار جعفري کارگاه: Strabismus and Refractive Surgery Panel Discussion  10  اردیبهشت
12:00 - 13:00

سالن هگمتانه
163 رضا نبيي کارگاه: Strabismus and Refractive Surgery Panel Discussion  10  اردیبهشت
12:00 - 13:00

سالن هگمتانهردیفنام - نام خانوادگیاداره کننده (برنامه)زمانمکان
1 محمد ابريشمي سمپوزیوم: New Diagnostic and Treatment Options for Optic Nerve Tumors ( Meningioma and Glioma)  8  اردیبهشت
16:00 - 17:30

سالن هگمتانه
2 يداله اسلامي کارگاه: Techniques of Glaucoma Surgery  8  اردیبهشت
16:00 - 17:30

سالن اصلی
3 مسعود اقصايي فرد کارگاه: Optic Neuropathy and Case Presentation  8  اردیبهشت
16:00 - 17:30

اتاق جلسه (4)
4 محمدرضا اکبری سمپوزیوم: Decision Making in Strabismus  8  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن اصلی
5 حسن خجسته جعفري کارگاه: Retinal ElectroPhysiologic Tests ( Clinical Aspects)  8  اردیبهشت
16:00 - 17:30

سالن پارسه
6 محمدطاهر رجبي سمپوزیوم: New Diagnostic and Treatment Options for Optic Nerve Tumors ( Meningioma and Glioma)  8  اردیبهشت
16:00 - 17:30

سالن هگمتانه
7 رامك روحي پور سمپوزیوم: Current State of Therapeutic Strategies in Age Related Macular Degeneration(AMD) Panel Discussion  8  اردیبهشت
08:30 - 10:00

سالن اصلی
8 محمد رياضي سمپوزیوم: Current State of Therapeutic Strategies in Age Related Macular Degeneration(AMD) Panel Discussion  8  اردیبهشت
08:30 - 10:00

سالن اصلی
9 رضا زارعي کارگاه: Techniques of Glaucoma Surgery  8  اردیبهشت
16:00 - 17:30

سالن اصلی
10 محمد سليماني سمپوزیوم: Endophthalmitis, Case Presentations of Various Types  8  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن اصلی
11 علي صادقی طاری سمپوزیوم: New Diagnostic and Treatment Options for Optic Nerve Tumors ( Meningioma and Glioma)  8  اردیبهشت
16:00 - 17:30

سالن هگمتانه
12 علی طباطبایی سمپوزیوم: Endophthalmitis, Case Presentations of Various Types  8  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن اصلی
13 احمد عامري سمپوزیوم: Decision Making in Strabismus  8  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن اصلی
14 محمدرضا فلاح تفتي کارگاه: Using Femtosecond Laser in Cornea surgery  8  اردیبهشت
16:00 - 17:30

اتاق جلسه (3)
15 فریبا قاسمی سمپوزیوم: Retinal Imaging  8  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن هگمتانه
16 رضا كارخانه سمپوزیوم: Current State of Therapeutic Strategies in Age Related Macular Degeneration(AMD) Panel Discussion  8  اردیبهشت
08:30 - 10:00

سالن اصلی
17 محمدرضا منصوري سمپوزیوم: Endophthalmitis, Case Presentations of Various Types  8  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن اصلی
18 مرتضي مواسات کارگاه: Retinal ElectroPhysiologic Tests ( Clinical Aspects)  8  اردیبهشت
16:00 - 17:30

سالن پارسه
19 احمد ميرشاهي سمپوزیوم: Retinal Imaging  8  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن هگمتانه
20 سمیرا یادگاری کارگاه: Optic Neuropathy and Case Presentation  8  اردیبهشت
16:00 - 17:30

اتاق جلسه (4)
21 بهرام اشراقي کارگاه: Non-surgical facial rejuvenation  9  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن هگمتانه
22 مسعود اقصايي فرد Breakfast meeting: Paralytic Strabismus  9  اردیبهشت
07:15 - 08:45

سالن سیحون
23 محمدرضا اکبری سمپوزیوم: Video Journal ( Interesting Cases)  9  اردیبهشت
16:00 - 19:00

سالن اصلی
24 محمدرضا اکبری Breakfast meeting: Paralytic Strabismus  9  اردیبهشت
07:15 - 08:45

سالن سیحون
25 اميرهوشنگ بهشت نژاد سمپوزیوم: Video Journal ( Interesting Cases)  9  اردیبهشت
16:00 - 19:00

سالن اصلی
26 محمود جباروند سمپوزیوم: Challenging Cases in Laser Refractive Surgery Panel Discussion  9  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن اصلی
27 عليرضا خدابنده کارگاه: Intravitreal Drug Delivery (Case Based Discussion )  9  اردیبهشت
14:00 - 15:30

اتاق جلسه (3)
28 عليرضا خدابنده Breakfast meeting: Macular Diseases Discussion  9  اردیبهشت
07:15 - 08:45

سالن توسکا
29 مهدي خداپرست زواره Breakfast with the Experts  9  اردیبهشت
07:15 - 08:15

سالن غذا خوری
30 محمدطاهر رجبي کارگاه: Non-surgical facial rejuvenation  9  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن هگمتانه
31 محمدطاهر رجبي Breakfast meeting: Orbital Pseudotumor  9  اردیبهشت
07:15 - 08:45

سالن سیحون
32 فيروزه رحيمي Breakfast meeting: Panel Discussion (cornea session)  9  اردیبهشت
07:15 - 08:45

سالن آبگینه
33 فيروزه رحيمي سمپوزیوم: Challenging Cases in Laser Refractive Surgery Panel Discussion  9  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن اصلی
34 رامك روحي پور Breakfast meeting: Macular Diseases Discussion  9  اردیبهشت
07:15 - 08:45

سالن توسکا
35 محمد رياضي Breakfast meeting: Macular Diseases Discussion  9  اردیبهشت
07:15 - 08:45

سالن توسکا
36 محمد زارعی Breakfast meeting: Macular Diseases Discussion  9  اردیبهشت
07:15 - 08:45

سالن توسکا
37 مهران زارعی قنواتی کارگاه: New Advancement in Diagnosis and Treatment of Ocular Surface Disease  9  اردیبهشت
14:00 - 15:30

اتاق جلسه (2)
38 محمد سليماني Breakfast meeting: Trauma and Emergency Eye Cases  9  اردیبهشت
07:15 - 08:45

سالن سیحون
39 علي صادقی طاری Breakfast meeting: Orbital Pseudotumor  9  اردیبهشت
07:15 - 08:45

سالن سیحون
40 محمدرسول صبوری Breakfast meeting: Trauma and Emergency Eye Cases  9  اردیبهشت
07:15 - 08:45

سالن سیحون
41 سيدضياءالدين طباطبائي محمدي سمپوزیوم: Hot Topics in Lid malposition  9  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن اصلی
42 علی طباطبایی Breakfast meeting: Trauma and Emergency Eye Cases  9  اردیبهشت
07:15 - 08:45

سالن سیحون
43 رضا غفاري کارگاه: New Advancement in Diagnosis and Treatment of Ocular Surface Disease  9  اردیبهشت
14:00 - 15:30

اتاق جلسه (2)
44 قاسم فخرايي سمپوزیوم: (Medical & Surgical Management of Glaucoma (Case presentation and panel discussion  9  اردیبهشت
08:30 - 10:30

سالن اصلی
45 فريدون فرهي Breakfast meeting: Trauma and Emergency Eye Cases  9  اردیبهشت
07:15 - 08:45

سالن سیحون
46 هوشنگ فقيهي Breakfast meeting: Macular Diseases Discussion  9  اردیبهشت
07:15 - 08:45

سالن توسکا
47 فریبا قاسمی Breakfast meeting: Macular Diseases Discussion  9  اردیبهشت
07:15 - 08:45

سالن توسکا
48 حامد قاسمی کارگاه: New Advancement in Diagnosis and Treatment of Ocular Surface Disease  9  اردیبهشت
14:00 - 15:30

اتاق جلسه (2)
49 گروه قرنیه Breakfast meeting: Panel Discussion (cornea session)  9  اردیبهشت
07:15 - 08:45

سالن آبگینه
50 رضا كارخانه Breakfast meeting: Macular Diseases Discussion  9  اردیبهشت
07:15 - 08:45

سالن توسکا
51 ابوالفضل كسائي سمپوزیوم: Hot Topics in Lid malposition  9  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن اصلی
52 ابوالفضل كسائي Breakfast meeting: Orbital Pseudotumor  9  اردیبهشت
07:15 - 08:45

سالن سیحون
53 گروه گلوکوم Breakfast meeting: Microinvasive Glaucoma Surgery  9  اردیبهشت
07:15 - 08:45

سالن سیحون
54 عليرضا لاشيئي Breakfast meeting: Macular Diseases Discussion  9  اردیبهشت
07:15 - 08:45

سالن توسکا
55 مهرداد محمدپور سمپوزیوم: Challenging Cases in Laser Refractive Surgery Panel Discussion  9  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن اصلی
56 مسعود محمدي کارگاه: Glaucoma Imaging  9  اردیبهشت
14:00 - 15:30

اتاق جلسه (4)
57 ساسان مقيمي سمپوزیوم: (Medical & Surgical Management of Glaucoma (Case presentation and panel discussion  9  اردیبهشت
08:30 - 10:30

سالن اصلی
58 محمدرضا منصوري Breakfast meeting: Trauma and Emergency Eye Cases  9  اردیبهشت
07:15 - 08:45

سالن سیحون
59 احمد ميرشاهي Breakfast meeting: Macular Diseases Discussion  9  اردیبهشت
07:15 - 08:45

سالن توسکا
60 آرش ميرمحمد صادقي Breakfast meeting: Paralytic Strabismus  9  اردیبهشت
07:15 - 08:45

سالن سیحون
61 سید حسام هاشمیان Breakfast with the Experts  9  اردیبهشت
07:15 - 08:15

سالن غذا خوری
62 زکیه واحدیان کارگاه: Glaucoma Imaging  9  اردیبهشت
14:00 - 15:30

اتاق جلسه (4)
63 محمد زارعی کارگاه: Uveitis  10  اردیبهشت
11:00 - 13:00

اتاق جلسه (3)
64 محمد سليماني کارگاه: Case Presentations of Ocular Trauma  10  اردیبهشت
11:00 - 13:00

سالن پارسه
65 علی طباطبایی کارگاه: Case Presentations of Ocular Trauma  10  اردیبهشت
11:00 - 13:00

سالن پارسه
66 هوشنگ فقيهي سمپوزیوم: What We Learnt About the Management of Macular Edema in Retinal Vascular Diseases in the Antivascular Endothelial Growth Factor (Anti-VEGF) and Corticosteroid Era Panel Discussion  10  اردیبهشت
08:30 - 10:30

سالن اصلی
67 عليرضا كشتكار جعفري کارگاه: Strabismus and Refractive Surgery  10  اردیبهشت
11:00 - 13:00

سالن هگمتانه
68 عليرضا لاشيئي سمپوزیوم: What We Learnt About the Management of Macular Edema in Retinal Vascular Diseases in the Antivascular Endothelial Growth Factor (Anti-VEGF) and Corticosteroid Era Panel Discussion  10  اردیبهشت
08:30 - 10:30

سالن اصلی
69 معصومه محبي کارگاه: Updates on Keratoconus  10  اردیبهشت
08:30 - 10:30

سالن پارسه
70 محمدرضا منصوري کارگاه: Case Presentations of Ocular Trauma  10  اردیبهشت
11:00 - 13:00

سالن پارسه
71 آرش ميرمحمد صادقي کارگاه: Strabismus and Refractive Surgery  10  اردیبهشت
11:00 - 13:00

سالن هگمتانه
72 سيدحسن هاشمي سمپوزیوم: Updates on Cataract Surgery  10  اردیبهشت
11:00 - 13:00

سالن اصلی
73 محمدناصر هاشميان سمپوزیوم: Updates on Cataract Surgery  10  اردیبهشت
11:00 - 13:00

سالن اصلی


ورود شرکت کنندگان اخبار گالری
نام کاربری :
کلمه عبور :
  کلمه عبور خود را فراموش کرده ام.
سایر سمینارها حامیان سمینار