صفحه اصلی   فرم ثبت نام   تماس با ما   آرشیو
       First International Neuro-Ophthalmology Meeting       Video Journal       شرح علمی برنامه های سمینار        بیست و دومین سمینار سالیانه فارابی
ثبت نام شدگان صبحانه علمی Breakfast Meeting Registered

سالن غذاخوری
تاریخ
07:15 - 08:45


ردیفنام ونام خانوادگیشماره نظامعنوانمیزاداره کنندگان
 1  حسين  ابراهيمي فر  21887  Macular Diseases Discussion     دکتر رضا كارخانه
دکتر هوشنگ فقيهي
دکتر عليرضا لاشيئي
دکتر محمد رياضي
دکتر احمد ميرشاهي
دکتر رامك روحي پور
دکتر فریبا قاسمی
دکتر عليرضا خدابنده
دکتر محمد زارعی
 2  علي اصغر  احمد راجي  107636  Trauma and Emergency Eye Cases     دکتر محمدرضا منصوري
دکتر علی طباطبایی
دکتر محمد سليماني
دکتر فريدون فرهي
دکتر محمدرسول صبوری
 3  اويس  احمدزاده  126397  Macular Diseases Discussion     دکتر رضا كارخانه
دکتر هوشنگ فقيهي
دکتر عليرضا لاشيئي
دکتر محمد رياضي
دکتر احمد ميرشاهي
دکتر رامك روحي پور
دکتر فریبا قاسمی
دکتر عليرضا خدابنده
دکتر محمد زارعی
 4  جابر  احمدزاده  33086  Panel Discussion (cornea session)     دکتر فيروزه رحيمي
گروه قرنیه
 5  محمدرضا  اسدالهي  130461  Trauma and Emergency Eye Cases     دکتر محمدرضا منصوري
دکتر علی طباطبایی
دکتر محمد سليماني
دکتر فريدون فرهي
دکتر محمدرسول صبوری
 6  حيدر  اميني  14437  Microinvasive Glaucoma Surgery     گروه گلوکوم
 7  رامين  اميني  52129  Panel Discussion (cornea session)     دکتر فيروزه رحيمي
گروه قرنیه
 8  هومن  بهرمندي  57615  Panel Discussion (cornea session)     دکتر فيروزه رحيمي
گروه قرنیه
 9  سيدمهدي  حسيني نژاد  17275  Panel Discussion (cornea session)     دکتر فيروزه رحيمي
گروه قرنیه
 10  کیوان  خسروی فرد  104609  Orbital Pseudotumor     دکتر ابوالفضل كسائي
دکتر علي صادقی طاری
دکتر محمدطاهر رجبي
 11  عسكر  راجي  13062  Macular Diseases Discussion     دکتر رضا كارخانه
دکتر هوشنگ فقيهي
دکتر عليرضا لاشيئي
دکتر محمد رياضي
دکتر احمد ميرشاهي
دکتر رامك روحي پور
دکتر فریبا قاسمی
دکتر عليرضا خدابنده
دکتر محمد زارعی
 12  احمد  رحيمي گائيني  25978  Orbital Pseudotumor     دکتر ابوالفضل كسائي
دکتر علي صادقی طاری
دکتر محمدطاهر رجبي
 13  اسماعيل  رضائيان  67083  Macular Diseases Discussion     دکتر رضا كارخانه
دکتر هوشنگ فقيهي
دکتر عليرضا لاشيئي
دکتر محمد رياضي
دکتر احمد ميرشاهي
دکتر رامك روحي پور
دکتر فریبا قاسمی
دکتر عليرضا خدابنده
دکتر محمد زارعی
 14  عسگري  رضانژاد اميردهي  60531  Macular Diseases Discussion     دکتر رضا كارخانه
دکتر هوشنگ فقيهي
دکتر عليرضا لاشيئي
دکتر محمد رياضي
دکتر احمد ميرشاهي
دکتر رامك روحي پور
دکتر فریبا قاسمی
دکتر عليرضا خدابنده
دکتر محمد زارعی
 15  سيد محسن  رفيع زاده  84299  Orbital Pseudotumor     دکتر ابوالفضل كسائي
دکتر علي صادقی طاری
دکتر محمدطاهر رجبي
 16  محمود  رهرو  41870  Macular Diseases Discussion     دکتر رضا كارخانه
دکتر هوشنگ فقيهي
دکتر عليرضا لاشيئي
دکتر محمد رياضي
دکتر احمد ميرشاهي
دکتر رامك روحي پور
دکتر فریبا قاسمی
دکتر عليرضا خدابنده
دکتر محمد زارعی
 17  محمد  ساری محمد لی  86727  Panel Discussion (cornea session)     دکتر فيروزه رحيمي
گروه قرنیه
 18  ساسان  سلطاني پر  36166  Microinvasive Glaucoma Surgery     گروه گلوکوم
 19  محمدرضا  شجاع  15198  Macular Diseases Discussion     دکتر رضا كارخانه
دکتر هوشنگ فقيهي
دکتر عليرضا لاشيئي
دکتر محمد رياضي
دکتر احمد ميرشاهي
دکتر رامك روحي پور
دکتر فریبا قاسمی
دکتر عليرضا خدابنده
دکتر محمد زارعی
 20  علي  شريفی  26140  Panel Discussion (cornea session)     دکتر فيروزه رحيمي
گروه قرنیه
 21  سيد محمد حسن  صمدي  88721  Panel Discussion (cornea session)     دکتر فيروزه رحيمي
گروه قرنیه
 22  امیر  غفاریان مشهدی نژاد  115281  Macular Diseases Discussion     دکتر رضا كارخانه
دکتر هوشنگ فقيهي
دکتر عليرضا لاشيئي
دکتر محمد رياضي
دکتر احمد ميرشاهي
دکتر رامك روحي پور
دکتر فریبا قاسمی
دکتر عليرضا خدابنده
دکتر محمد زارعی
 23  بهروز  فائز  22593  Macular Diseases Discussion     دکتر رضا كارخانه
دکتر هوشنگ فقيهي
دکتر عليرضا لاشيئي
دکتر محمد رياضي
دکتر احمد ميرشاهي
دکتر رامك روحي پور
دکتر فریبا قاسمی
دکتر عليرضا خدابنده
دکتر محمد زارعی
 24  ناصر  فتوحي فيروزآباد  18229  Panel Discussion (cornea session)     دکتر فيروزه رحيمي
گروه قرنیه
 25  مجيد  فرخ قاطع  67040  Paralytic Strabismus     دکتر محمدرضا اکبری
دکتر مسعود اقصايي فرد
دکتر آرش ميرمحمد صادقي
 26  جواد  فريماني  52532  Panel Discussion (cornea session)     دکتر فيروزه رحيمي
گروه قرنیه
 27  بهزاد  قادري  30689  Macular Diseases Discussion     دکتر رضا كارخانه
دکتر هوشنگ فقيهي
دکتر عليرضا لاشيئي
دکتر محمد رياضي
دکتر احمد ميرشاهي
دکتر رامك روحي پور
دکتر فریبا قاسمی
دکتر عليرضا خدابنده
دکتر محمد زارعی
 28  حامد  قاسمی  106181  Panel Discussion (cornea session)     دکتر فيروزه رحيمي
گروه قرنیه
 29  اميرحسين  محمودي  60036  Macular Diseases Discussion     دکتر رضا كارخانه
دکتر هوشنگ فقيهي
دکتر عليرضا لاشيئي
دکتر محمد رياضي
دکتر احمد ميرشاهي
دکتر رامك روحي پور
دکتر فریبا قاسمی
دکتر عليرضا خدابنده
دکتر محمد زارعی
 30  سيدحسن  مدرسي فرد  43719  Orbital Pseudotumor     دکتر ابوالفضل كسائي
دکتر علي صادقی طاری
دکتر محمدطاهر رجبي
 31  شهرام  مدني  34185  Macular Diseases Discussion     دکتر رضا كارخانه
دکتر هوشنگ فقيهي
دکتر عليرضا لاشيئي
دکتر محمد رياضي
دکتر احمد ميرشاهي
دکتر رامك روحي پور
دکتر فریبا قاسمی
دکتر عليرضا خدابنده
دکتر محمد زارعی
 32  سيدمحمد  مرسلي  20052  Panel Discussion (cornea session)     دکتر فيروزه رحيمي
گروه قرنیه
 33  محمودرضا  مشرقي  23933  Orbital Pseudotumor     دکتر ابوالفضل كسائي
دکتر علي صادقی طاری
دکتر محمدطاهر رجبي
 34  مسعودرضا  معنويت  31201  Macular Diseases Discussion     دکتر رضا كارخانه
دکتر هوشنگ فقيهي
دکتر عليرضا لاشيئي
دکتر محمد رياضي
دکتر احمد ميرشاهي
دکتر رامك روحي پور
دکتر فریبا قاسمی
دکتر عليرضا خدابنده
دکتر محمد زارعی
 35  عبدالرضا  مناف زاده  23647  Paralytic Strabismus     دکتر محمدرضا اکبری
دکتر مسعود اقصايي فرد
دکتر آرش ميرمحمد صادقي
 36  وحيده  منوچهري  114215  Paralytic Strabismus     دکتر محمدرضا اکبری
دکتر مسعود اقصايي فرد
دکتر آرش ميرمحمد صادقي
 37  ارسلان  مهدي پور  19540  Orbital Pseudotumor     دکتر ابوالفضل كسائي
دکتر علي صادقی طاری
دکتر محمدطاهر رجبي
 38  محمدرضا  موسوي ميرکلا  102454  Macular Diseases Discussion     دکتر رضا كارخانه
دکتر هوشنگ فقيهي
دکتر عليرضا لاشيئي
دکتر محمد رياضي
دکتر احمد ميرشاهي
دکتر رامك روحي پور
دکتر فریبا قاسمی
دکتر عليرضا خدابنده
دکتر محمد زارعی
 39  رضا  میرشاهی  146152  Macular Diseases Discussion     دکتر رضا كارخانه
دکتر هوشنگ فقيهي
دکتر عليرضا لاشيئي
دکتر محمد رياضي
دکتر احمد ميرشاهي
دکتر رامك روحي پور
دکتر فریبا قاسمی
دکتر عليرضا خدابنده
دکتر محمد زارعی
 40  مریم  نادی  106814  Panel Discussion (cornea session)     دکتر فيروزه رحيمي
گروه قرنیه
 41  کمال  نصیری پرتوی  140511  Macular Diseases Discussion     دکتر رضا كارخانه
دکتر هوشنگ فقيهي
دکتر عليرضا لاشيئي
دکتر محمد رياضي
دکتر احمد ميرشاهي
دکتر رامك روحي پور
دکتر فریبا قاسمی
دکتر عليرضا خدابنده
دکتر محمد زارعی
 42  سید حسام  هاشمیان  101818  Panel Discussion (cornea session)     دکتر فيروزه رحيمي
گروه قرنیه
 43  حسين  يوردخاني  28574  Panel Discussion (cornea session)     دکتر فيروزه رحيمي
گروه قرنیه

  

ورود شرکت کنندگان اخبار گالری
نام کاربری :
کلمه عبور :
  کلمه عبور خود را فراموش کرده ام.
سایر سمینارها حامیان سمینار